ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ?ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಆಗಿದೆ . ಶಕ್ತಿಯ ನಿರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ . ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾಳೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿNATIONAL ENERGY CONSERVATION DAY - INDIA - 14 DECEMBER