New Employee


Enhancement of Dearness Allowance /Relief by 3% to State Government Employees and Pensioner s Click- order downloads-
G.O.(P)No.171/2016/Fin Dated 15-11-2016  ರ ಪ್ರಕಾರ 15-11-2016 ರ ನಂತರ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ . ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ದಿನದಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ತೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅದಕ್ಕಿರುವ ಫಾರಂ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
Format PART 1          PART-2